Matupi kya akaw ku hae, Mindat Matupi laanpi taky kya mihpi hae tuh rhaw yn ccoi hae................

 


Matupi kya akaw ku hae, MIndat Matupi laanpi taky kya mihpi hae tuh ah ccoi hae.


Thu, March 31, 2022

Chin Pyinaal, Matupi Myot lung khu kya Vae Rhawkaw (Kha,Lah,Yah) 304 rhawkaw hae ryte CDF-Matupi hae tuh, atuh awkhua kha te kaw ku naw a va hoi vae hae  cite, aho hae.Kyawthtu , Matupi kalan yng cceih paw rhawkaw mawtaw hae te, Matupi BASEDအခြေစိုက် 304 Vae rhawkaw hae nyh adue haw paw kya CDF-Matupi hae ryte tungku, Akaw ku hae.Awkhua suimala cca 7 minuted 15 lakaw kya te thaw maw te rhaw kaw ku naw kae hoi cite, CDF-Matupi nynh aho.Rhaw kaw kunaw keiccu ze MINDAT-MATUPI laanpi takyh kya ah ung hae paw mihpi hae tuh, Raerin ku te Rhaw yng ccoi hae hae cite, Thungpa khia naw kya aho bia hae.


#matupi #mindat

#allinone

#zotung_news

#zotung

#news

#Chinland

Comments