Vae Rhawkaw Paw ( MDF-Mara) စစ်ဦးစီချုပ် paw nynh CDF-Mara paw lukheih phe chi lan akaw

 


March, 25 nin kya khuazi suimala ccang 9 lakaw kya khet, Maraland Defence Force (MDF) kya ze, စစ်ဦးစီချုပ် lukheih athua paw U Chii Par (Thomas Chozah) nynh CDM rhaw kaw paw CDF-Mara lan atee bua paw Salai Ma Hne tuh, Thantlang Myot,  Ngaphante khua taraw kya phe chi lan maethe te akaw cite, Khua kya e hae nynh a ho hae.

Maraland Defence Force


Akaw tuh paw tu ah ryn lia Vae Rhawkaw paw nynh va thua, Atuh hyn Maraland Defence Force (MDF) kya စစ်ဦးစီချုပ် lukheih thua, Vae Rhawkaw kya a vah ung ning ze, Vae Maw Ah Mawi kia tu ze Vae Rhawkaw kya te ah va hae ba ung paw nyn thua cite, Khua kya e piccang hae nynh a ho hae. 

MDF-Mara U Chipar


March 25 nin kya MDF Cciakhae tuu paw ry te mitlu luh cca 9 hae tuh, CDF-Mara, Phante khua taraw lung khu lang tuh mawtaw te yng tee hae paw kha, CDF-Mara hae kha thae sah lei te nae tee oh cite, CDF-Mara hae nynh a ho hae.

CDM/CDF-Mara Salai Ma Hne


Tuh kou te Khua uhkkarthat paw inn malang blyng MDF hae nynh maethae a vah saw hae cite, Khua hae nynh a ho hae.


Ah maw te amaw a tu haw te a cyi paw hyn hooy khy ii cite, CDF-Mara hae nynh aci hae.

Siainn pe kya khuazi meeting a tua ku hae, CDF-Mara hae tuh maethae tyn ku lei te nynh a ccia hae, Meeting ah tua kou hae te pe kunaw lang yn ccang, MDF(စစ်ဦးစီချုပ်) paw U Chiipa nynh CDF-Mara  (စစ်ဦးစီချုပ်) paw kha ah phae kya maethae te akaw, CDM palih CDF-Mara lan atee bua paw Salai Ma Hne nyyh MDF (စစ်ဦးစီချုပ်) paw  e maethae kha lua lan cite a zua ku lia kheh, phe chi lang akaw, a ci hae.


Salai Ma Hne phe chi kou te MDF hae nynh maethae a vae 60  ah saw hae kou te khua kya te pou hae.

MDF (စစ်ဦးစီချုပ်) nynh a chi paw Salai  Ma Hne tuh March 26 nin, suimala ccang 4 kya ah rua mua hae.

Eh a kung lan te CDF-Mara nynh CNF kha thungpa a thae sah, CNF hae eh kung lang hyn nynh ahooy te kae lehlan ngaw cite, a ci pya hae.


MDF hyn vae rhawkaw (နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းဆည်း) kou te yn dahan hae paw nynh thua, Mit blyng te ccungccaw sung 60 lae a ci ngaw hae cite, AA hae nynh a ho hae.

Eh MDF hae hyn (စစ်အာဏာရှင်) raw dou hae paw thua lei te, Khua te Ram hanlan nynh a vah thadyn hae, Mizoram, Siaha khua kya nynh a ung hae. cite TCJ nynh a ho.


#allinone

#zotung_news

#zotung

#news

#MDF

#CDF-Mara

#thechinjournal 

Comments